В срок от 3 (три) работни дни от узнаването за настъпило застрахователно събитие уведомете ДЗИ по един от следните начини:

- Онлайн - на адрес http://portal.claim.bg/dzi/property
- Чрез Контактен център на ДЗИ, денонощно на национален телефон 0700 16 166


Действия, които трябва да предприемете:

Необходими документи:


Забележка: Съобразно спецификата на всеки конкретен случай ДЗИ може да изиска в обоснована писмена форма и други документи, освен горепосочените.

Назад