Контактен център

РАЗХОДИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЗДРАВНИ УСЛУГИ И СТОКИ

Необходимите документи за възстановяване на извършените разходи за извънболчино лечение са, както следва за:

Лекарствени средства (медикаменти):

 • Попълнена претенция за изплащане на суми (физически лица) по образец на Застрахователя – оригинал с всички реквизити; За образец на претенцията моля натиснете тук;
 • Амбулаторен лист от лекуващия лекар с назначено лечение – копие, попълнено с всички реквизити, подписано и подпечатано от лекуващия лекар;
 • Рецепта от лекуващия лекар за закупуване на лекарства – копие
 • Подробна фактура на името на застрахованото лице (с отразени вид и цена на закупените лекарствени средстства), придружена с касов бон – оригинал.
 • Официален документ, съдържащ банковата сметка на застрахованото лице, ако същата не е вписана в образеца за подаване на претенция

 

Стъкла за очила и контактни лещи:

 • Попълнена претенция за изплащане на суми (физически лица) по образец на Застрахователя – оригинал с всички реквизити; За образец на претенцията моля натиснете тук;
 • Амбулаторен лист от лекуващия лекар с назначена диоптрична корекция – копие;
 • Рецепта от лекуващия лекар за закупуване на диоптрични стъкла или лещи – копие
 • Стикери или опаковки на стъклата за очила/лещи/ или копие на гаранционната им карта;
 • Подробна фактура на името на застрахованото лице (с отразени вид и цена за изработка, рамка и стъпка) придружена с касов бон – оригинал;
 • Официален документ, съдържащ банковата сметка на застрахованото лице, ако същата не е посочена в претенцията за изплащане на суми

 

Помощни средства

 • Попълнена претенция за изплащане на суми (физически лица) по образец на Застрахователя – оригинал с всички реквизити; За образец на претенцията моля натиснете тук
 • Амбулаторен лист от лекуващия лекар с назначение на помощното средство – копие;
 • Подробна фактура на името на застрахованото лице (с отразени вид и цена на назначеното помощно средства – оригинал;
 • Официален документ, съдържащ банковата сметка на застрахованото лице, ако същата не е посочена в претенцията за изплащане на суми.

 

Ако сумите няма да се получат от правоимащото лице за всички видове услуги:

Нотариално заверено пълномощно от правоимащото лице, в което се съдържа изявление (текст), че правоимащото лице е уведомено, че има право да получи сумите лично. За примерен текст на пълномощно моля натиснете тук.

Препоръчително е подаването на претенции за изплащане на суми да бъде след набавянето на посочените по-горе  документи

Забележка: Съобразно спецификата на всеки конкретен случай ДЗИ може да изиска в обоснована писмена форма и други документи, освен горепосочените

Претенциите се подават в офисите на ДЗИ или чрез обслужващия застрахователен брокер 

При подаване на претенция, правоимащото (упълномощеното) лице се легитимира с лична карта

Тук може да известите за Вашата щета по електронен път. Услугата е валидна само за щети по застраховки „Каско+“ и „Имущество“ в ДЗИ.
Тук можете да проверите по електронен път статуса на Вашата заведена щета.
Тук можете да заплатите онлайн вноска по застраховка в ДЗИ „Общо застраховане“ ЕАД. Ново