Контактен център

Условия за ползване

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА

С влизането си в корпоративния уебсайт на ДЗИ – www.dzi.bg., Вие неотменимо приемате Правилата за ползването му.

Моля, прочетете внимателно следните условия:

ПЪЛНОТА И ТОЧНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА

Интернет страницата (сайтът) е създадена с общоинформационна цел. Страницата предоставя основна информация за продуктите и услугите на Дружествата от групата ДЗИ. Тази информация обаче, не може да бъде третирана като пряко предложение или  подробна  консултация за закупуване на застрахователни  продукти и услуги.

ДЗИ си запазва правото да актуализира информацията, да променя съдържанието и оформлението на уебсайта по всяко време и както намери за добре.

ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

ДЗИ  не носи отговорност за:

 • директни, индиректни, инцидентни, последващи или други вреди, разходи, загуби, причинени от използването или невъзможността за използване на материали от този сайт.
 • забавяния или прекъсвания вследствие на пропадане на мрежата или дефекти в поддържащо оборудване на сайта;
 • неизпълнение от сайта, изцяло или отчасти, на функция, при което Вашите инструкции не са били приети от нашата система.

УСЛОВИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Клиентите трябва да се убедят, че сайтът, в който влизат, действително е на ДЗИ и е надеждно защитен.

ДЗИ кореспондира с клиентите си по електронната поща така, че те да могат да разберат кои имейли са изпратени наистина от компанията и кои са фалшиви, като:

 • във всички свои имейли  ДЗИ се обръща към Вас по име;
 • в имейлите не  се  прилагат хиперлинкове, водещи към сайтове, откъдето да Ви искат защитена информация;
 • ДЗИ никога няма да поиска от Вас да потвърдите личните си данни по имейл;

Ако Вие имате съмнения относно даден имейл, в който подателят се представя за ДЗИ, следва да се директно да потърсите връзка със застрахователя.

Потребителите на настоящия сайт и/или свързаните с него услуги, съгласявайки се да предоставят  свои лични данни, декларират, че:

 • са запознати и приемат Политиката за защита на личните данни, съдържащa информация съгласно Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД);
 • предоставят доброволно личните си данни като условие за изготвяне на оферта и/или сключване на застрахователен договор с ДЗИ;
 • дават изричното си съгласие ДЗИ да обработва предоставените лични данни, да използва личните данни за предлагане на застрахователни услуги и за проучване относно предлаганите застрахователни продукти и услуги, както и да предоставя личните им данни на трети лица.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПОЛИТИКАТА  ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Дружествата от групата ДЗИ - „ДЗИ – Общо застраховане“ ЕАД и „ДЗИ – Животозастраховане“ ЕАД, са регистрирани администратори на лични данни /Удостоверение на КЗЛД №0000426.2004 г. за „ДЗИ – Общо застраховане“ ЕАД  и Удостоверение на КЗЛД №0000425/2004 г. за „ДЗИ – Животозастраховане“ ЕАД на Комисия за защита на личните данни. Личните данни се събират, съхраняват и обработват от ДЗИ с оглед на законосъобразното осъществяване на дейността му при стриктно спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД); Личните данни, събирани и обработвани от ДЗИ в качеството му на администратор на лични данни, могат да бъдат предоставяни на трети лица при стриктно спазване на изискванията на ЗЗЛД;

Лицата, чиито данни се обработват от ДЗИ имат право:

 • на достъп до отнасящите се за тях лични данни, обработвани от застрахователя, както и да поискат поправка на тези данни;
 • да възразят срещу обработването на личните им данни съгласно чл. 34а, ал. 2 от ЗЗЛД.

АВТОРСКО  ПРАВО

Дизайнът, структурата и съдържанието на този уебсайт са предмет на авторско право като изключителното право за използването им принадлежи на ДЗИ. Потребителите могат да отпечатват отделни страници и/или части, изображения (лога), графики и др. от уебсайта, при условие, че не премахват идентифициращите ги авторски знаци,

Забранено е да се модифицират, копират, публикуват, продават или лицензират части от или цялото съдържание на Интернет-страницата, и да бъдат използвани с друга публична или търговска цел освен популяризирането  на информация за продуктите и услугите на Група ДЗИ

Тук може да известите за Вашата щета по електронен път. Услугата е валидна само за щети по застраховки „Каско+“ и „Имущество“ в ДЗИ.
Тук можете да проверите по електронен път статуса на Вашата заведена щета.
Тук можете да заплатите онлайн вноска по застраховка в ДЗИ „Общо застраховане“ ЕАД. Ново