Контактен център

Покритие “ТУРИЗЪМ В БЪЛГАРИЯ”

Застраховащ - физическо или юридическо лице, което договаря условията на застраховката, подписва застрахователната полица и заплаща на застрахователя застрахователната премия.
Застраховани лица - български или чуждестранни граждани, осъществяващи ваканционен туризъм на територията на Република България. Застраховката е в сила за периода на краткотраен отдих и туризъм, извършвани от застрахования през празнични, почивни дни, ваканции или отпуск, за времето на активен отдих или спортуване.

Покрити рискове

 • Медицински разходи вследствие злополука или акутно заболяване:
  • Оказване на първа помощ на застрахования, включващо лекарства, рентгенови и лабораторни изследвания и лечение без хоспитализация;
  • Хоспитализация, вследствие злополука в най-близкото лечебно заведение;
  • Спешна стоматологична помощ за облекчаване на остри болки при злополука.
 • Разходи за издирване, спасяване и транспортиране, вследствие злополука и акутно заболяване:
  • Възстановяват се действително извършените разходи за издирване, спасяване и транспортиране на застрахования до най-близкото лечебно заведение на територията на Република България.
  • В случай на смърт, застрахователят възстановява разходи за транспортиране на тялото на застрахования до адреса на неговото местоживеене в Република България.

При настъпване на застрахователно събитие при планински туризъм или при упражняване от застрахования на планински спортни дейности, застрахователят изплаща разходите, осъществени от Планинска Спасителна Служба (ПСС) към БЧК. Разходите се изплащат директно на ПСС.

Тук може да известите за Вашата щета по електронен път. Услугата е валидна само за щети по застраховки „Каско+“ и „Имущество“ в ДЗИ.
Тук можете да проверите по електронен път статуса на Вашата заведена щета.
Тук можете да заплатите онлайн вноска по застраховка в ДЗИ „Общо застраховане“ ЕАД. Ново