Контактен център

Задължителна медицинска застраховка на чужденци

КРАТКО ПРОДУКТОВО ОПИСАНИЕ

 

Задължителна медицинска застраховка на чужденци, които пребивават краткосрочно или продължително в Р.България или преминават транзитно през страната, се сключва на чужденци, които пребивават краткосрочно или продължително в Р.България или преминават транзитно през страната, при условие че нямат здравна или медицинска застраховка, валидна за територията на Р.България.

 

КОЙ Е ЗАСТРАХОВАН?

 

Чужденци, които пребивават краткосрочно или продължително в Р.България или преминават транзитно през страната:

  • За краткосрочно пребиваващи се считат лицата, които пребивават в страната ни не повече от 90 дни.
  • За продължително пребиваващи се считат лицата, които пребивават в страната ни не повече от 1 година.

 

КАКВО ПОКРИВА ЗАСТРАХОВКАТА?

 

Медицински разходи за лечение и болничен престой

В обсега на застрахователната отговорност се включват всички необходими разходи, извършени от застрахования или от лечебно заведение за лечение и болничен престой при внезапно, неочаквано, непредвидимо неразположение, болест или злополука, настъпили за първи път по време на действието на застрахователния договор.

 

Медицински разходи за спешна дентална помощ

В обсега на застрахователната отговорност се включва дентална помощ, като покритието обхваща само спешно възникнали внезапни състояния при следните дентални услуги:

  • инцизия на абсцеси и флегмони в устната кухина;
  • изваждане на внезапно счупен или дълбоко разрушен зъб, включително анестезия;
  • контролен преглед след услугите по т. 1 и 2;
  • неотложни състояния след използваните дентални процедури.

 

В обсега на задължителната медицинска застраховка се включват и документираните необходими и целесъобразни транспортни разноски за настаняване или преместване на застрахованото лице в лечебно заведение.

 

КАК СЕ ОПРЕДЕЛЯ ЗАСТРАХОВАТЕЛНАТА ПРЕМИЯ?

 

Застрахователната премия зависи от:

  • срока на застраховката;

  • възрастта на застрахованото лице

 

КАК МОГА ДА СКЛЮЧА ЗАСТРАХОВКАТА?
 

Застраховката се сключва без попълване на предложение, с издаване на застрахователна полица.

 

 

Промяна в обслужването на застраховани лица по „Задължителна медицинска застраховка на чужденци, които пребивават краткосрочно или продължително в Република България или преминават транзитно през страната“

Считано от 04.07.2016 г. договорът с асистиращата компания „Еврокрос Асистанс България“ ЕООД е прекратен.  Уведомленията за настъпили застрахователни събития ще бъдат поети от Контактния център на ДЗИ на досегашния телефонен номер 0700 11 031 или на 0700 11 555.

 

Изменения в Обслуживание застрахованных лиц по Обязательное медицинское страхование иностранцев, которые проживают в краткосрочной перспективе или непрерывной в Республике Болгарии или транзитом через страны

Начиная с 04.07.2016 г. контракт с асистиращей компании Еврокрос Ассистанс Болгария ЕООД была прекращена.  Уведомления о наступлении страхового случая будут введены в ДЗИ по действующий телефонный номер 0700 11 031 или 0700 11 555 контактного центра.

 

Change in the service of the insured persons under Obligatory Medical Insurance for Foreigners, staying for short or long term in The Republic of Bulgaria passing through the country

The contract with Eurocross Assistance Bulgaria EOOD has been discontinued as of July 4-th 2017. Notifications for occurred insurance events shall be accepted by the Call center of DZI at the existing phone number 0700 11 031 or to 0700 11 555.

Тук може да известите за Вашата щета по електронен път. Услугата е валидна само за щети по застраховки „Каско+“ и „Имущество“ в ДЗИ.
Тук можете да проверите по електронен път статуса на Вашата заведена щета.
Тук можете да заплатите онлайн вноска по застраховка в ДЗИ „Общо застраховане“ ЕАД. Ново