Контактен център

Професионална отговорност на частния съдебен изпълнител

Задължителна застраховка съгласно чл. 25 от Закона за частните съдебни изпълнители 

За кого е предназначена?

Застраховка „Професионална отговорност на частния съдебен изпълнител“ е длъжен да сключи всеки частен съдебен изпълнител, придобил правоспособност по Закона за частните съдебни изпълнители.

Какво застраховаме?

Покрива се отговорността на частния съдебен изпълнител за имуществени и неимуществени вреди, причинени на страните, другите участници в изпълнителното производство и/или на трети лица от виновно неизпълнение на професионалните му задължения. Покрива се и отговорността на помощник-изпълнител, на който застрахованият частен съдебен изпълнител е възложил изпълнение на професионалните си задължения и го е включил в застрахователния договор.

Застрахователно събитие е настъпването на вредоносен резултат вследствие на действие или бездействие на Застрахования, извършено в срока на застраховката.

В Наредбата, която регулира застраховката са определени минималните лимити, при които следва да се застраховат частните съдебни изпълнители, като те са обвързани със сумата на начислените такси по изпълнителни дела за предходната финансова година. Задължителните лимити са посочени в таблицата по-долу:

НАЧИСЛЕНИ ТАКСИ (в лева)

ЛИМИТ НА ОТГОВОРНОСТ ЗА ЕДИН И ВСИЧКИ ИСКОВЕ В АГРЕГАТ

до 30 000

90 000 лв.

от 30 000 до 150 000

450 000 лв.

от 150 000 до 300 000

900 000 лв.

Над 300 000

1 200 000 лв.

Когато в срока на застраховката сумата на начислените такси надхвърли размера, върху който е бил определен минималният лимит на отговорност, Застрахованият е длъжен незабавно да уведоми Застрахователя и да увеличи лимита на отговорност по застрахователния договор.

По застраховката не се прилага задължително самоучастие на Застрахования.

Колко ще Ви струва?

Застрахователната премия или цената на застраховката се определя в зависимост от срока на застраховката. Премията се заплаща изцяло при сключване на застраховката или разсрочено на 2, 3 или 4 вноски, съгласно договорен план.

Как може да се застраховате?

Застраховка „Професионална отговорност на частния съдебен изпълнител“ може да бъде сключена във всеки от офисите и агенциите на ДЗИ в страната. 

 

Информационен документ за застрахователния продукт

Тук може да известите за Вашата щета по електронен път. Услугата е валидна само за щети по застраховки „Каско+“ и „Имущество“ в ДЗИ.
Тук можете да проверите по електронен път статуса на Вашата заведена щета.
Тук можете да заплатите онлайн вноска по застраховка в ДЗИ „Общо застраховане“ ЕАД. Ново