Контактен център

Професионална отговорност на синдика

Задължителна застраховка съгласно чл. 22 от Наредба № 3/27.06.2005 г. за реда за подбор, квалификация и контрол на синдиците

За кого е предназначена?

Застраховка „Професионална отговорност на синдика“ е длъжно да сключи всяко физическо лице, което e назначено за синдик, временен синдик или служебен синдик по конкретно производство по несъстоятелност (съгласно част IV от Търговския закон).

Какво застраховаме?

Покрива се отговорността на синдика за вредите, причинени на длъжника и/или на кредиторите по конкретно производство по несъстоятелност, от виновно неизпълнение на задълженията му като синдик съгласно Търговския закон.

Застрахователно събитие е настъпването на вредоносен резултат вследствие на неизпълнение от Застрахования на негово задължение през срока на застраховката.

Вредите се обезщетяват на основата на искове, предявени срещу Застрахования в рамките на установените в законодателството давностни срокове, при условие че се основават на неизпълнение от Застрахования на задълженията му в срока на застраховката.

Минималните задължителни лимити на отговорност, които са определени в Наредбата, регулираща застраховката са 10 000 лева за едно застрахователно събитие и 25 000 лева за всички застрахователни събития (агрегатен лимит). Застрахованият може да избере доброволни лимити на отговорност над минималните.
По застраховката не се прилага задължително самоучастие на Застрахования.

Застрахователният договор се сключва за периода на производството по несъстоятелност, а не за едногодишен период.

Колко ще Ви струва?

Застрахователната премия или цената на застраховката се определя в зависимост от нивото на застраховане (задължително/доброволно) и от срока на застрахователния договор. Премията се заплаща изцяло при сключване на застраховката или разсрочено на 2, 3 или 4 вноски, съгласно договорен план.

Как може да се застраховате?

Застраховка „Професионална отговорност на синдика“ може да бъде сключена във всеки от офисите и агенциите на ДЗИ в страната.

 

Информационен документ за застрахователния продукт

Тук може да известите за Вашата щета по електронен път. Услугата е валидна само за щети по застраховки „Каско+“ и „Имущество“ в ДЗИ.
Тук можете да проверите по електронен път статуса на Вашата заведена щета.
Тук можете да заплатите онлайн вноска по застраховка в ДЗИ „Общо застраховане“ ЕАД. Ново