Контактен център

Професионална отговорност на регистрирани одитори

Задължителна застраховка съгласно чл. 34 (1) от Закона за независимия финансов одит 

За кого е предназначена?

Застраховка „Професионална отговорност на регистрирани одитори“ е задължителна за всеки дипломиран експерт-счетоводител и специализирано одиторско предприятие.

Какво застраховаме?

Покрива се отговорността на регистриран одитор за вреди, настъпили вследствие на виновно неизпълнение на неговите задължения при извършване на задължителен финансов одит и свързани с одита услуги.

За застрахователно събитие се счита настъпването на вредоносния резултат, за който е отговорен Застрахованият, и във връзка с който увреденото лице е предявило претенция за обезщетение към Застрахования и/или към Застрахователя.

Застраховката задължително се договаря с ретроактивна дата, която предхожда началната дата на застраховката. ДЗИ предоставя защита за претенции, предявени за първи път писмено през срока на застраховката, основаващи се на вреди, претърпени от клиенти на Застрахования, вследствие на негови действия или бездействия, извършени след посочената в полицата ретроактивна дата.

По закон са предвидени минимални задължителни лимити,  в зависимост от вида на одитираното предприятие.

Лимитите за одитори, които не одитират „предприятия с обществен интерес“ са 20 000 лева за едно събитие  и 60 000 лева за всички събития.

Лимитите за одитори, които  одитират „предприятия с обществен интерес“ са 250 000 лева за едно събитие  и 1 000 000 лева за всички събития.

Застрахованият може да избере лимити, надвишаващи задължителните, определени по закон.

По застраховката се прилага задължително самоучастие на Застрахования.

Колко ще Ви струва?

Застрахователната премия или цената на застраховката се определя в зависимост от избрания лимит на отговорност и от срока на застраховката. Премията се заплаща еднократно при сключване на застраховката или разсрочено на 2, 3 или 4 вноски съгласно договорен план. 

Как може да се застраховате?

Застраховка „Професионална отговорност на регистрирани одитори“ може да бъде сключена във всеки от офисите и агенциите на ДЗИ в страната.

 

Информационен документ за застрахователния продукт

Тук може да известите за Вашата щета по електронен път. Услугата е валидна само за щети по застраховки „Каско+“ и „Имущество“ в ДЗИ.
Тук можете да проверите по електронен път статуса на Вашата заведена щета.
Тук можете да заплатите онлайн вноска по застраховка в ДЗИ „Общо застраховане“ ЕАД. Ново