Контактен център

Професионална отговорност на медицински персонал

За кого е предназначена?

Застраховка „Професионална отговорност на медицински персонал“ е задължителна в случаите, когато се сключва от лечебното заведение, което застрахова лицата, които упражняват медицинска професия в него.

Тази застраховка може да сключи и всяко лице, притежаващо диплом за завършено висше образование по специалности от професионални направления: "Медицина", "Дентална медицина", "Фармация" и "Здравни грижи".

Какво застраховаме?

Застраховката дава защита срещу искове за обезщетения за причинено телесно увреждане или смърт на пациент(и) в резултат на небрежност, грешка или пропуск, допуснати при професионално обслужване от хуманитарни лекари и медицински персонал.

Застрахователят разглежда и обезщетява исковете, които са предявени срещу Застрахования за първи път писмено през срока на застраховката, при условие че събитията, на чиято основа са предявени исковете, са настъпили след началната дата на застраховката.

Застраховката задължително се договаря с ретроактивна дата, която предхожда началната дата на застраховката. ДЗИ предоставя защита за претенции, предявени за първи път писмено през срока на застраховката, основаващи се на вреди, претърпени от клиенти на Застрахования, вследствие на негови действия или бездействия, извършени след посочената в застрахователния договор ретроактивна дата.

По застраховката не се прилага задължително самоучастие на Застрахования.

Колко ще Ви струва?

Застрахователната премия или цената на застраховката се определя в зависимост от вида лечебно заведение, специалността на Застрахования, лимитите на отговорност, срока на ретроактивното действие и други рискови обстоятелства. Премията се заплаща изцяло при сключване на полицата или разсрочено на 2, 3 или 4 вноски, съгласно договорен план.

Как може да се застраховате?

Полица по застраховка „Професионална отговорност на медицински персонал“ може да бъде сключена във всеки от офисите и агенциите на ДЗИ в страната.

 

Информационен документ за застрахователния продукт

Тук може да известите за Вашата щета по електронен път. Услугата е валидна само за щети по застраховки „Каско+“ и „Имущество“ в ДЗИ.
Тук можете да проверите по електронен път статуса на Вашата заведена щета.
Тук можете да заплатите онлайн вноска по застраховка в ДЗИ „Общо застраховане“ ЕАД. Ново