Контактен център

Професионална отговорност на адвокати

Задължителна застраховка, съгласно чл. 50 от Закона за адвокатурата

За кого е предназначена?

Застраховка „Професионална отговорност на адвокати“ е задължителна за  всеки адвокат и младши адвокат. Адвокатските дружества/колегии са  задължени да застраховат професионалната отговорност на  своите съдружници, адвокати и младши адвокати, както и на лицата в трудови правоотношения с тях.

Какво застраховаме?

Застраховката покрива отговорността на адвокати или младши адвокати за вреди, причинени на техни клиенти, вследствие на виновно неизпълнение на професионалните им задължения по тълкуване, прилагане и спазване на българското законодателство при:

  • даване на устни и писмени консултации и становища по въпроси на правото;
  • изготвяне на всякакви книжа – молби, тъжби, заявления, жалби и други, свързани с възложената от клиента работа;
  • представителство на доверителите и подзащитните и защита на правата и законните им интереси пред органите на съдебната власт, административните органи и служби, както и пред физически и юридически лица.

За застрахователно събитие се счита настъпването на вредоносния резултат, за който е отговорен Застрахованият и във връзка с който увреденото лице е предявило претенция за обезщетение.

Застраховката задължително се договаря с ретроактивна дата, която предхожда началната дата на застраховката. Застрахователят предоставя защита за претенции, предявени за първи път писмено през срока на застраховката, основаващи се на вреди, претърпени от клиенти на Застрахования, вследствие на негови действия или бездействия, извършени след посочената в застрахователния договор ретроактивна дата.

Висшият адвокатски съвет с решение определя минималния лимит на отговорност, задължителен за адвокатите в България. Актуалното към момента изискване е всеки адвокат да застрахова професионалната си отговорност за 20 000 лв. Освен минималния лимит, ДЗИ предлага и по-високи доброволни нива на застраховане, като Застрахованият може да - избере сума в интервала от 30 000 лв. до 500 000 лв. като агрегатен лимит за срока на застраховката.

По застраховката не се прилага задължително самоучастие на Застрахования.

Колко ще Ви струва?

Застрахователната премия или цената на застраховката се определя в зависимост от избраните лимити на отговорности, както и от срока на застраховката. Премията се заплаща -еднократно при сключване на застраховката или разсрочено на 2, 3 или 4 вноски, съгласно договорен план.

Как може да се застраховате?

Застраховка „Професионална отговорност на адвокати“ може да бъде сключена във всеки от офисите и агенциите на ДЗИ в страната. Застраховка „Професионална отговорност на адвокати“ може да се сключи индивидуално - на адвокат и групово - на адвокатско дружество за своите служители.

Всеки адвокат, застрахован по групова полица, получава Сертификат, удостоверяващ, че е застрахован съгласно условията на общата полица.

 

Информационен документ за застрахователния продукт

Тук може да известите за Вашата щета по електронен път. Услугата е валидна само за щети по застраховки „Каско+“ и „Имущество“ в ДЗИ.
Тук можете да проверите по електронен път статуса на Вашата заведена щета.
Тук можете да заплатите онлайн вноска по застраховка в ДЗИ „Общо застраховане“ ЕАД. Ново