Контактен център

VIVACare Phone

Ако търсите допълнителна  защита  за вашето мобилно устройство (мобилен телефон, смартфон, таблет), можете да сключите застраховка VIVACare Phone.

За кого е предназначена?

Застрахователната програма е предназначена за физически лица - клиенти на ВИВАКОМ.

Какво застраховаме?

Нови мобилни устройства в момента на закупуване от магазините на ВИВАКОМ.

Какви рискове покрива застраховката?

ДЗИ ще обезщети застрахования в случай на увреждания на застрахованото мобилно устройство, непокрити от фабричната гаранция и настъпили вследствие на следните застрахователни рискове:

  • Пожар, мълния, експлозия имплозия, сблъсък или падане на пилотирано летателно тяло, негови части или товар;
  • Буря, градушка, проливен дъжд, наводнение, тежест от естествено натрупване на сняг и/ или лед, измръзване, замръзване;
  • Земетресение;
  • Измокряне (увреждане на застрахованото имущество в резултат на непреднамерено измокряне);
  • Случайно счупване, вкл. при ПТП (материална щета на застрахованото имущество, която не се покрива от гаранцията на производителя).

Какъв е срокът на застраховката?

Застраховката се сключва за срок от 12 месеца и не подлежи на подновяване.

Какво следва да направите в случай на щета?

При увреждане на застрахованото мобилно устройство застрахованият следва да посети магазин на ВИВАКОМ, да опише причините и начина, по който са настъпили уврежданията  и да предаде мобилното устройство за установяване на повредата (както при повреда в срока на фабричната гаранция). Оторизиран сервиз на производителя установява повредите. ДЗИ дава становище относно наличието на застрахователно събитие.

ВИВАКОМ информира  застрахования за възможностите и начините за възстановяване на претърпените щети. Вредите по застраховката се обезщетяват само в натура - чрез ремонт при частична щета или замяна (с устройство от същия вид – марка/модел или аналогично мобилно устройство със сходни параметри, като стойността на новото устройство не може да надхвърля стойността, за което е било застраховано увреденото такова) при тотална щета. Парични обезщетения не се изплащат.

Какви документи са необходими за завеждане на щета?

Заедно със застрахованото мобилно устройство клиентът следва да представи:

1. Застрахователен сертификат, за да удостовери наличие на застраховка;

2. Фактура за закупуване на мобилно устройство

 

Документи за изтегляне:

Тук може да известите за Вашата щета по електронен път. Услугата е валидна само за щети по застраховки „Каско+“ и „Имущество“ в ДЗИ.
Тук можете да проверите по електронен път статуса на Вашата заведена щета.
Тук можете да заплатите онлайн вноска по застраховка в ДЗИ „Общо застраховане“ ЕАД. Ново