Контактен център

РАЗХОДИ ЗА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ

Необходимите документи за възстановяване на извършените разходи за извънболчина медицинска помощ са, както следва за:

Медицински прегледи;

 • Попълнена претенция за изплащане на суми (физически лица) по образец на Застрахователя – оригинал с всички реквизити; За образец на претенцията моля натиснете тук.
 • Амбулаторен лист от лекуващия лекар, попълнен с всички реквизити с изрично посочена давност на заболяването, подписан и подпечатан от лекуващия лекар и подписано от застрахованото лице – копие;
 • Подробна фактура на името на застрахованото лице (с отразени вид и цена на извършения медицински преглед), придружена с касов бон – оригинал.
 • Официален документ, съдържащ банковата сметка на застрахованото лице, ако същата не е вписана в образеца за подаване на претенция

 

Медицински изследвания:

 • Попълнена претенция за изплащане на суми (физически лица) по образец на Застрахователя – оригинал с всички реквизити; За образец на претенцията моля натиснете тук.
 • Амбулаторен лист от лекуващия лекар с назначени изследвания – копие;
 • Направление от лекуващия лекар за извършване на медицинското изследване  – копие  (може да не бъде представяно, ако в амбулаторния лист има назначение);
 • Резултати от извършените изследвания – копие;
 • Подробна фактура на името на застрахованото лице (с отразени вид и цена на извършените медицински изследвания) придружена с касов бон – оригинал;
 • Официален документ, съдържащ банковата сметка на застрахованото лице, ако същата не е посочена в претенцията за изплащане на суми

 

Медицински манипулации

 • Попълнена претенция за изплащане на суми (физически лица) по образец на Застрахователя – оригинал с всички реквизити; За образец на претенцията моля натиснете тук.
 • Копие от медицински документ (амбулаторен лист, етапна епикриза) с отразени данни за диагноза, вид на оперативната интервенция, вид на анестезията;
 • Подробна фактура на името на застрахованото лице  (с отразени вид и цена на извършените медицински манипулации), придружена с касов бон – оригинал;
 • Официален документ, съдържащ банковата сметка на застрахованото лице, ако същата не е посочена в претенцията за изплащане на суми

 

Физиотерапевтични процедури

 • Попълнена претенция за изплащане на суми (физически лица) по образец на Застрахователя – оригинал с всички реквизити За образец на претенцията моля натиснете тук.
 • Амбулаторен лист от специалист с диагноза и назначение за провеждане на физиотерапия;
 • Копие от друг медицински документ (физиотерапевтичен/процедурен картон) с отразени по  вид и брой на извършените услуги;
 • Подробна фактура на името на застрахованото лице (с отразени вид и цена на извършените физиотерапевтични услуги) придружена с касов бон – оригинал;
 • Официален документ, съдържащ банковата сметка на застрахованото лице, ако същата не е посочена в претенцията за изплащане на суми.

 

Ако сумите няма да се получат от правоимащото лице за всички видове услуги:

Нотариално заверено пълномощно от правоимащото лице, в което се съдържа изявление (текст), че правоимащото лице е уведомено, че има право да получи сумите лично. За примерен текст на пълномощно моля натиснете тук.

Препоръчително е подаването на претенции за изплащане на суми да бъде след набавянето на посочените по-горе  документи

Забележка: Съобразно спецификата на всеки конкретен случай ДЗИ може да изиска в обоснована писмена форма и други документи, освен горепосочените

Претенциите се подават в офисите на ДЗИ или чрез обслужващия застрахователен брокер 

При подаване на претенция, правоимащото (упълномощеното) лице се легитимира с лична карта

Назад

Тук може да известите за Вашата щета по електронен път. Услугата е валидна само за щети по застраховки „Каско+“ и „Имущество“ в ДЗИ.
Тук можете да проверите по електронен път статуса на Вашата заведена щета.
Тук можете да заплатите онлайн вноска по застраховка в ДЗИ „Общо застраховане“ ЕАД. Ново