Контактен център

РАЗХОДИ ЗА ДЕНТАЛНА (СТОMАТОЛОГИЧНА ПОМОЩ)

Необходимите документи за възстановяване на извършените разходи за дентално лечение са:

  • Попълнена претенция за изплащане на суми (физически лица) по образец на Застрахователя – оригинал с всички реквизити; За образец на претенцията моля натиснете тук
  • Амбулаторен лист от лекуващия стоматолог – копие, попълнено с всички реквизити и отразен зъбен статус, подписано и подпечатано от лекаря;
  • Подробна фактура на името на застрахованото лице (с отразени вид и цена на извършените дентални услуги), придружена с касов бон – оригинал.
  • Официален документ, съдържащ банковата сметка на застрахованото лице, ако същата не е вписана в образеца за подаване на претенция

 

Ако сумите няма да се получат от правоимащото лице за всички видове услуги:

Нотариално заверено пълномощно от правоимащото лице, в което се съдържа изявление (текст), че правоимащото лице е уведомено, че има право да получи сумите лично. За примерен текст на пълномощно моля натиснете тук.

Препоръчително е подаването на претенции за изплащане на суми да бъде след набавянето на посочените по-горе  документи

Забележка: Съобразно спецификата на всеки конкретен случай ДЗИ може да изиска в обоснована писмена форма и други документи, освен горепосочените

Претенциите се подават в офисите на ДЗИ или чрез обслужващия застрахователен брокер 

При подаване на претенция, правоимащото (упълномощеното) лице се легитимира с лична карта

Назад

Тук може да известите за Вашата щета по електронен път. Услугата е валидна само за щети по застраховки „Каско+“ и „Имущество“ в ДЗИ.
Тук можете да проверите по електронен път статуса на Вашата заведена щета.
Тук можете да заплатите онлайн вноска по застраховка в ДЗИ „Общо застраховане“ ЕАД. Ново