Контактен център

ОСОБЕНО ТЕЖКИ ЗАБОЛЯВАНИЯ (съгласно Списък на Особено тежки заболявания)

При диагностициране на някое от посочените Списъка особено тежки заболявания, за които Застрахователят е в риск се представят следните документи:

 • Попълнена претенция за изплащане на суми (физически лица) по образец на Застрахователя – оригинал с всички реквизити; За образец на претенцията моля натиснете тук.
 • Всички медицински документи, свързани с диагностицирането на заболяването, включано в Списъка на Особено тежки заболявания:
  • амбулаторни листове,
  • направления и резултати от медицински изследвания
  • епикризи, и др
 • Копие от личната карта на застрахованото лице за застраховки „Живот“ и рискови застраховки „Живот“
 • Официален документ, съдържащ банковата сметка на застрахованото лице, ако същата не е вписана в образеца за подаване на претенция
 • При индивидуални застраховки:
  Застрахователна полица
 • При груповите застраховки за сметка на работодателя - Служебна бележка от работодателя, че лицето е застраховано към датата на диагностицирани на заболяването – оригинал
 • При груповите застраховки за сметка на застрахованитеКопие от полицата и поименния списък

Ако сумите няма да се получат от правоимащото лице:

Нотариално заверено пълномощно от правоимащото лице, в което се съдържа изявление (текст), че правоимащото лице е уведомено, че има право да получи сумите лично. За примерен текст на пълномощно моля нетиснете тук.

Забележка: Съобразно спецификата на всеки конкретен случай ДЗИ може да изиска в обоснована писмена форма и други документи, освен горепосочените

Претенциите се подават в офисите на ДЗИ или чрез обслужващия застрахователен брокер 

При подаване на претенция, правоимащото (упълномощеното) лице се легитимира с лична карта

Тук може да известите за Вашата щета по електронен път. Услугата е валидна само за щети по застраховки „Каско+“ и „Имущество“ в ДЗИ.
Тук можете да проверите по електронен път статуса на Вашата заведена щета.
Тук можете да заплатите онлайн вноска по застраховка в ДЗИ „Общо застраховане“ ЕАД. Ново