Контактен център

ИЗТЕКЪЛ СРОК, ОТКУП, ЧАСТИЧЕН ОТКУП И ЗАЕМ ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

За изплащане на суми по застраховки „Живот“ при изтекъл срок или откуп правоимащият представя следните документи:

  • Попълнена претенция за изплащане на суми (физически лица) по образец на Застрахователя – оригинал с всички реквизити; За образец на претенцията моля натиснете тук.
  • Застрахователна полица – оригинал; Ако полицата е изгубена, се представя Декларация за изгубена полица.
  • Декларация по чл. 142т., ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) – оригинал образец за физически лица;
  • Декларация по чл. 65, ал. 8  от Закона за данъците върху доходите на физически лица за ползвани или не данъчни облекчения за внесената премия  – оригинал.
  • Копие на личната карта на правоимащото лице;
  • Официален документ, съдържащ банковата сметка на правоимащото лице, ако същата не е посочена в образеца за подаване на претенция

Ако сумите няма да се получат от правоимащото лице:

Нотариално заверено пълномощно от правоимащото лице, ако сумите ще се получат от друго лице. Пълномощното трябва да съдържа изявление (текст), че правоимащото лице е уведомено, че има право да получи сумите лично. За примерен текст на пълномощно моля натиснете тук.

Забележка: Съобразно спецификата на всеки конкретен случай ДЗИ може да изиска в обоснована писмена форма и други документи, освен горепосочените

Претенциите се подават в офисите на ДЗИ или чрез обслужващия застрахователен брокер 

При подаване на претенция, правоимащото (упълномощеното) лице се легитимира с лична карта

Тук може да известите за Вашата щета по електронен път. Услугата е валидна само за щети по застраховки „Каско+“ и „Имущество“ в ДЗИ.
Тук можете да проверите по електронен път статуса на Вашата заведена щета.
Тук можете да заплатите онлайн вноска по застраховка в ДЗИ „Общо застраховане“ ЕАД. Ново