Контактен център

ДЗИ-ЗДРАВЕ СТАНДАРТЕН ПАКЕТ

Пакет «ДЗИ-Здраве – стандартен пакет», на основание Общи условия на медицинска застраховка, в зависимост от ползваните здравни услуги включва възстановяване на извършените разходи за определени здравни услуги в извънболнични условия и/или изплащане на фиксирани суми в случай на болнично  лечение.

Застрахователното покритие е валидно за всички случаи на новонастъпили злополуки или заболяване на застрахованите лица 

Застраховката  включва:

  • Разходи за извънболнична медицинска помощ* –  възстановяват се  направените разходи за медицински прегледи, лабораторни, образни и диагностични изследвания и манипулации до 10 % от застрахователната сума
  • Дневни пари за болничен престой – изплащат се фиксирани суми (1 % от застрахователната сума) за всеки ден болничен престой от заболяване, и двойно обезщетение при болничен престой от злополука. Сумите се изплащат без значение дали има реално извършени разходи, на база брой дни в болница, за максимум 20 дни еднократен престой, и до 30 дни общо за една застрахователна година.
  • Суми за оперативно лечение - изплащат се суми при извършена хирургическа намеса в случай на заболяване и злополука. Сумите са изплащат като % от застрахователната сума според вида извършена интервенция съгласно таблицата на ДЗИ, без значение дали реално са направени разходи или изискване те да се доказват.
  • Разходи за лекарства и медикаменти за домашно лечение* - възстановяват се реално направените разходи до размера на лимита за предписани лекарства и медикаменти, закупени до 7 дни от лекарското им предписание. 
  • Разходи за медицински транспорт – възстановяват се,  до размера на лимита, реално направените разходи за медицински транспорт и придружаващ персонал, в случай на заболяване и злополука. След изчерпвана на лимита, застраховането лице разполага с допълнителен подлимит за покриване само на случаи от злополука в същия размер.

Покриват се извършените разходи за лечение на застрахованите лица до размера на договорената застрахователна сума.

* Първите 20 лева от всяка представена фактура за извършен разход са за сметка на застрахованото лице.

Адресиран към групови клиенти

Тук може да известите за Вашата щета по електронен път. Услугата е валидна само за щети по застраховки „Каско+“ и „Имущество“ в ДЗИ.
Тук можете да проверите по електронен път статуса на Вашата заведена щета.
Тук можете да заплатите онлайн вноска по застраховка в ДЗИ „Общо застраховане“ ЕАД. Ново