Контактен център

Земеделски култури

За кого е предназначена?

Физически и юридически лица, собственици, арендатори или ползващи земя под наем за отглеждане на земеделски култури.

 

Какво застраховаме?

Застраховат се земеделски култури и реколтата от тях - овощни, полски и зеленчукови култури, лозя, ягоди, малини, къпини, разсадници, маточници, вкоренилища, разсади и семенилища, цветя за семе и продажба, култури в отопляеми парници и оранжерии и други култури отглеждани с производствена цел.

Покрити рискове

Застраховката покрива преки количествени щети на реколтата, настъпили в резултат на следните рискове:

 • Градушка
 • Буря
 • Проливен дъжд
 • Пожар
 • Осланяване
 • Наводнение

За есенни житни култури – се предлага допълнително покритие срещу рисковете:

 • Измръзване
 • Изтегляне
 • Киша
 • Задушаване 

Застрахователна сума

Застрахователната сума се определя по взаимно договаряне, съобразно с очакваните добиви и пазарните условия в страната. Застрахователната сума не може да надвишава действителната стойност на реколтата.

 

Колко ще Ви струва?

Застрахователната премия се определя в зависимост от посевната площ на културата, договорената застрахователна сума на декар и тарифата за избраните рискове или комбинация от тях.
Премията може да бъде заплатена еднократно или разсрочено на вноски. Отстъпки от премията: Бонуси за ниска квота на щетата през предходните години, отстъпки при еднократно или разсрочено за плащане на премията до определена дата, Отстъпки за комплексно застраховане, Специални отстъпки, Други бонуси.

 

Как мога да се застраховам?

Застраховката се сключва въз основа на попълнени от кандидата за застраховане Предложение-въпросник и Опис на засетите култури по образец във всички офиси на компанията или при нашите посредници.

 

Общи условия за застраховане на земеделски култури

Информационен документ за застрахователния продукт

 

Застраховане на трайни насаждения като основни средства за производство

 

За кого е предназначена?

 

Юридически и физически лица отглеждащи се трайни насаждения като основни средства за производство , собствени, наети или арендовани в периода от 15 април (от 1 май за лозята) до 15 октомври.

 

Какво застраховаме?

 

Може да застраховате отглежданите от Вас трайни насаждения като основни средства за производство, по следните групи:

 

КЛАУЗА “Н” – “НЕПЛОДОДАВАЩИ”. По тази клауза се застраховат трайни насаждения в периода от засаждането до встъпването им в плододаване (експлоатация), както следва:

 • Лозя винени и десертни с приземна формировка – до три годишна възраст;
 • Лозя винени с полувисока и високостъблена, както и десертни с полувисока формировка – до четири годишна възраст;
 • Праскови, мушмули, актинидия, арония, маслодайна роза, лавандула, шипка и хмел – до три годишна възраст;
 • Кайсии, вишни, дюли, круши нискостъблени и средностъблени, ябълки нискостъблени и бадеми – до четири годишна възраст;
 • Череши, сливи, круши високостъблени, ябълки средностъблени и черници – до пет годишна възраст;
 • Ябълки високостъблени – до осем годишна възраст;
 • Орехи и кестен облагороден – до десет годишна възраст.
 • Горски насаждения – до пет годишна възраст.

 

КЛАУЗА “П” – “ПЛОДОДАВАЩИ”. По тази клауза се застраховат трайни насаждения в периода на плододаване (експлоатация), както следва:

 • Лозя винени и десертни с приземна формировка – до 29 годишна експлоатационна възраст;
 • Лозя винени и десертни с полувисока и високостъблена формировка – до 24 годишна експлоатационна възраст
 • Праскови – до осем годишна експлоатационна възраст;
 • Кайсии, сливи, ябълки и круши нискостъблени, дюли, мушмули, актинидия, шипка, маслодайна роза и лавандула – до 15 годишна експлоатационна възраст;
 • Череши, вишни, круши средностъблени, бадеми, черници нискостъблени и средностъблени и хмел – до 19 годишна експлоатационна възраст;
 • Ябълки средностъблени и круши високостъблени – до 24 годишна експлоатационна възраст;
 • Ябълки високостъблени – до 30 годишна експлоатационна възраст;
 • Орехи, кестен облагороден и череши високостъблени – до 30 годишна възраст.

 

Покрити рискове

 

Застраховката покрива материалните щети, причинени от напълно загиване на растения поради тяхното увреждане от застрахователните събития:

 • Градушка;
 • Буря;
 • Пожар;
 • Измръзване и снеголом.
   

По Клауза “Н” се възстановяват разходите за създаване на насаждението – за посадъчен материал и засаждане. За различините видове насаждения се покриват разходи за засаждане, както следва:

 • За лозя – до 25 % от стойността на посадъчния материал;
 • За останалите насаждения – до 10 % от стойността на посадъчния материал.
   

По Клауза “П” се възстановяват разходите за създаване на насаждението и неговото отглеждане в периода до встъпване в плододаване (експлоатация), намалени с амортизационните отчисления за годините на плододаване до годината на сключване на застраховката, включително.

 

Колко ще Ви струва?

 

Застрахователната премия се определя в зависимост от площта на насаждението, застрахователната сума и избраното покритие от рискове. Застрахователната премия се заплаща еднократно с отстъпка, или разсрочено до четири вноски. Предлагат се допълнителни бонуси и отстъпки за липса на щети, за дългосрочен договор и др.

 

Как мога да се застраховам?

 

Застраховката се сключва въз основа на попълнено от Застрахования Предложение-въпросник по образец във всички офиси на компанията или при нашите посредници, чрез издаване на застрахователна Полица.

 

Преди сключването на застраховката се извършва оглед на насаждението и се изготвя протокол в който се отразява състоянието на насаждението, гъстотата и становище относно целесъобразността за сключване на застраховката.

 

 

Застраховка на горски насаждения като основни средства

 

За кого е предназначена?

 

Юридически и физически лица отглеждащи се горски насаждения като основни средства, собствени, наети или арендовани в периода от 15 април  до 15 октомври.

 

Какво застраховаме?

 

По тези условия се застраховат горски насаждения като основни средства – до пет годишна възраст, както следва:

 • Иглолистни видове;
 • Широколистни видове;
 • Бързорастящи видове;
 • Смесени видове.

 

Покрити рискове

 

По тази застраховка се покриват материалните щети, причинени от напълно загиване на растенията поради тяхното увреждане в резултат на следните рискове:

 • градушка, буря, проливен дъжд и наводнение;
 • пожар - предизвикан от мълния;
 • измръзване, осланяване и снеголом;
 • земетресение, срутване и свличане на земни или скални маси.

Възстановяват се разходите за създаване на насаждението - посадъчен материал, подготовка и засаждане в размер до 15 % от стойността на посадъчния материал.

 

Как мога да се застраховам?

 

Застраховката се сключва въз основа на попълнено от Застрахования Предложение-въпросник по образец.

Преди сключването на застраховката се извършва оглед на насаждението и се изготвя протокол в който се отразява състоянието на насаждението, гъстотата и становище относно целесъобразността за сключване на застраховката.

 

Общи условия за застраховане на горски насаждения като основни средства

 

Информационен документ за застрахователния продукт

 

Тук може да известите за Вашата щета по електронен път. Услугата е валидна само за щети по застраховки „Каско+“ и „Имущество“ в ДЗИ.
Тук можете да проверите по електронен път статуса на Вашата заведена щета.
Тук можете да заплатите онлайн вноска по застраховка в ДЗИ „Общо застраховане“ ЕАД. Ново