Контактен център

Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството

Застраховка „Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството е задължителна застраховка, съгласно чл. 171 от Закона за устройство на територията и Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.

За кого е предназначена застраховката?

Застраховка „Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството“ се сключва от физически и юридически лица, които упражняват една или повече от следните дейности:

 • Проектант за изготвяне на инвестиционни проекти
 • Строител за цялостно изпълнение на строителството или на отделни видове строителни и монтажни работи
 • Консултант за:
  • Извършване на оценка за съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите
   и/или
  • за упражняване на строителен надзор
 • Лице, упражняващо строителен надзор по отношение на строежи от пета категория
 • Лице, упражняващо технически контрол по част „Конструктивна“ на инвестиционните проекти, за които не е извършена оценка за съответствие от консултант.

Какво застраховаме? 

Застраховката покрива професионалната отговорност на участниците в проектирането и строителството към трети лица, ако те пострадат при проявено неправилно действие или бездействие, упражнявайки  дейността си като проектант, строител, консултант и лице, упражняващо строителен надзор, както и лице, упражняващо технически контрол върху част “Конструктивна”.

Застрахователят изплаща застрахователно обезщетение за увредено имущество - движими или недвижими вещи, телесно увреждане (включително смърт) на физическо лице, пропуснати ползи като последствие от събитието и съдебни разноски по дела, заведени срещу Застрахования.

Вредите се обезщетяват на базата на искове, предявени за първи път писмено през срока на застраховката, при условие че действията или бездействията на Застрахования, които са довели до възникването на вредите, са извършени след началната дата на застраховката или след вписаната в полицата ретроактивна дата.

Застрахователната защита обхваща не само периода на застраховката (който обичайно е 1 година), но и вреди от действия или бездействия на Застрахования, извършени преди сключването на полицата. За целта Застрахованият декларира датата, от която е започнал професионалната си дейност като проектант, строител и т.н. Тази дата се определя като ретроактивна дата по полицата и може да обхваща период до 5 години преди началната дата на самата полица.

В случай на прекратяване на дейността Ви като участник в проектирането и строителството, сключената от Вас застраховка ще осигури покритие за срок от пет години, следващ прекратяването, ако вредоносните действия са извършени след ретроактивната дата, съгласно чл. 172, ал. 5 от ЗУТ.

Специфичните условия за застраховане на различните участници в строителството са описани в Клаузи в зависимост от конкретната дейност.

Как може да се застраховате?

Полица по задължителна застраховка „Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството“ може да бъде сключена във всеки от офисите и агенциите на ДЗИ в страната. Лимитите на отговорност на участниците в проектирането и строителството са установени по нормативен ред в зависимост от професионалната дейност на Застрахования и категорията на строежите, по които е работил или ще работи през срока на застраховката.

В таблицата по-долу са посочени минималните задължителни лимити за сключване на годишна застраховка.
 

КАТЕГОРИЯ НА СТРОЕЖИТЕ

ЗА СТРОИТЕЛ

ЗА ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ ПРОФЕСИИ

за един иск

в агрегат

за един иск

в агрегат

I и всички по-ниски

300 000 лв.

600 000 лв.

150 000 лв.

300 000 лв.

II и всички по-ниски

200 000 лв.

400 000 лв.

100 000 лв.

200 000 лв.

III и всички по-ниски

100 000 лв.

200 000 лв.

50 000 лв.

100 000 лв.

IV и всички по-ниски

50 000 лв.

100 000 лв.

25 000 лв.

50 000 лв.

V категория

35 000 лв.

50 000 лв.

17 500 лв.

35 000 лв.

Освен задължителните нива, ДЗИ предлага и по-високи доброволни нива на застраховане.

По застраховката се прилага задължително самоучастие на Застрахования.

Колко ще Ви струва?

Когато се сключва съгласно минималните задължителни лимити, ДЗИ предлага застраховката „Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството“ на минималната цена, определена от Наредбата за задължителното застраховане. Премията се определя като 0,1% от агрегатния лимит по полицата. ДЗИ не начислява допълнителна премия за срока на ретроактивното покритие.

Когато се сключва за по-високи доброволни лимити, премията се определя от професионалната дейност на Застрахования, лимитите на отговорност, размера на договореното самоучастие и други рискови обстоятелства.

Премията се заплаща изцяло при сключване на полицата или разсрочено на 2, 3 или 4 вноски. съгласно договорен план.

 

Информационен документ за застрахователния продукт

Тук може да известите за Вашата щета по електронен път. Услугата е валидна само за щети по застраховки „Каско+“ и „Имущество“ в ДЗИ.
Тук можете да проверите по електронен път статуса на Вашата заведена щета.
Тук можете да заплатите онлайн вноска по застраховка в ДЗИ „Общо застраховане“ ЕАД. Ново