Контактен център

История

27 юни се счита за дата на създаването на ДЗИ. На този ден през 1946 г. е приет Закон за национализация на застрахователните дружества и за държавния монопол в застраховането.

Съгласно него всички активи и пасиви на съществуващите акционерни и кооперативни застрахователни дружества, ведомствени каси, фондове, застрахователни отдели на банките и др. се поемат от Държавния застрахователен институт.

Всички действащи застраховки и портфейли, задължения, както и презастрахователните договори запазват своето действие и преминават по право върху ДЗИ.

С този акт по същество се извършва сливане на действащите застрахователни предприятия в една голяма компания.

Държавният застрахователен надзор преустановява дейността си, тъй като функциите по контрола на застраховането също преминават към ДЗИ.

ДЗИ е единственото застрахователно предприятие в България до 1961 г.,

Прочети още...

когато с постановление на правителството е създадено Българско външно застрахователно и презастрахователно дружество "Булстрад" на базата на съществуващия дотогава отдел на ДЗИ. Основен акционер на "Булстрад" е Министерството на финансите, а един от главните акционери е и самият ДЗИ. "Булстрад" сключва всички застраховки, които са свързани със задължения извън територията на страната – морски, авиационни, туристически и др., докато ДЗИ запазва монопол върху застраховането вътре в страната.

Освен монопола в застраховането, след 1946 г. държавата постепенно въвежда голям относителен дял на задължителното (законово) застраховане. Законът за застраховане на имущества е приет през 1958 г., като измененията в него от 1969 г. разширяват значително обхвата на задължителното имуществено застраховане.

Юридическият монопол в застраховането се спазва стриктно до 1989 г., когато се появява конкуренция в областта на застраховането. Трябва да се отбележи, че въпреки съвпадащите в някои случаи имена новопоявилите се застрахователни дружества нямат нищо общо с действащите преди 1946 г. и не са техни правоприемници и продължители.

Едновременно със своето бизнес развитие ДЗИ активно съдейства за изработването на адекватна нормативна уредба за застраховането и през 1992 година е сред съучредителите на Асоциацията на българските застрахователи.

През октомври 1998 г. ДЗИ бе преобразуван в еднолично акционерно дружество със 100% участие на държавата. На 7 декември 1999 г. в "Държавен вестник", бр. 107 бе обнародвано решението на Агенцията за приватизация за откриване на процедура по приватизация на "Държавен застрахователен институт - ДЗИ" ЕАД, която приключи с продажбата на дружеството на 27 август 2002 г. на притежаваната от Емил Кюлев "Контракт София" ООД.

На 10 октомври 2002 г. на Общо събрание на акционерите бе взето решение за преименуване на "Държавен застрахователен институт - ДЗИ" ЕАД в "ДЗИ" АД.

На 3 август 2007 година KBC получи необходимото одобрение от регулаторните органи и успешно финализира придобиването на ЗПАД ДЗИ. По този начин, ставайки част от белгийската банково-застрахователна група КВС, ДЗИ получи подкрепа на международно ниво. 

Тук може да известите за Вашата щета по електронен път. Услугата е валидна само за щети по застраховки „Каско+“ и „Имущество“ в ДЗИ.
Тук можете да проверите по електронен път статуса на Вашата заведена щета.
Тук можете да заплатите онлайн вноска по застраховка в ДЗИ „Общо застраховане“ ЕАД. Ново